Tag:

amortyzacja

Domek mobilny można rozliczać w kosztach

Nie wolno amortyzować budynków mieszkalnych. Zakaz nie dotyczy domków, które takimi budynkami nie są.

Zaliczenie do kosztów strat powstałych w wyniku nie w pełni zamortyzowanej stalowni

Jeśli likwidacja środka trwałego spełnia warunek uznania jej za koszty uzyskania przychodów, to strata wynikająca z tej likwidacji odpowiadająca niezamortyzowanej wartości środka trwałego uprawnia do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, jeśli ta likwidacja jest racjonalne i ekonomicznie uzasadniona z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 CIT.

Przygotowanie kalkulacji CIT za 2023 r. – na co zwrócić uwagę?

Kalkulacja CIT za rok 2023 dzięki nieznacznej aktywności ustawodawcy nie będzie aż takim wyzwaniem jak zeszłoroczna. Na co zatem warto zwrócić uwagę szykując się do tegorocznej kalkulacji CIT?

Inwestycja na cudzym gruncie a amortyzacja

Obiekt wybudowany na cudzym gruncie, w tym takim, z którego przedsiębiorca korzysta na podstawie umowy dzierżawy, zasadniczo nie będzie stanowił jego własności. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takiego obiektu.

Zmiana statusu spółek komandytowych ma konsekwencje

Gdy spółka dokonywała już amortyzacji to powinna ona, co do zasady, kontynuować przyjętą wcześniej metodę i stawki amortyzacji, o ile dany środek trwały nie został w całości zamortyzowany, a także uwzględnić wcześniejsze odpisy dokonane przez jej wspólników.

Wycofanie z używania środka trwałego a amortyzacja

W momencie wycofania środka trwałego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, traci on cechy środka trwałego, a podatnik przestaje być uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego składnika majątku.

Od 1 stycznia 2024 r. szybka amortyzacja tam, gdzie duże bezrobocie

Małe firmy działające w gminach, gdzie jest wysokie bezrobocie i niewielki dochód na mieszkańca, będą mogły stosować indywidualne stawki amortyzacji nieruchomości niemieszkalnych.

Jeśli dotacja jest przychodem, amortyzacja będzie kosztem

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, w jaki sposób rozliczyć środki trwałe finansowane z subwencji bądź dopłat.

Jak rozliczać obiekty kosztów

Obiektem kosztów jest każda rzecz, dla której koszty są liczone oddzielnie. Zaliczamy do nich np. maszyny produkcyjne, budynki, procesy, kanały dystrybucji czy projekty badawcze. Każdy z nich wymaga innego rozliczenia.

Jakie błędy występują w sprawozdaniach finansowych

Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych prowadzą do błędnych decyzji zarządczych wewnątrz organizacji oraz nieprawidłowej oceny sytuacji jednostki przez zewnętrznych użytkowników sprawozdania. Dlatego warto się skupić na identyfikacji błędów w sprawozdaniach i wprowadzeniu kroków, które pomogą im zapobiec.