Tag: członek zarządu

Niektóre decyzje łatwiej się teraz podejmuje

Prawie pół miliona aktywnych podmiotów powinno zapoznać się ze zmianami w kodeksie spółek handlowych.

Więcej kobiet w zarządach spółek. Kompromis po 10 latach

Do 30 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE mają w taki sposób wdrożyć przepisy europejskie, by spółki giełdowe zatrudniały co najmniej 40 proc. kobiet na stanowiskach zarządczych niewykonawczych, i co najmniej 33 proc. kobiet na stanowiskach dyrektorów, zarówno wykonawczych, jak i niewykonawczych.

Fiskus nie kwestionuje polisy dla prezesa

Spółka rozliczy w podatkowych kosztach składki na ubezpieczenie na życie członka zarządu.

Jan Stranz: Są dziury między kadencjami

Nadal nie wiadomo, jak liczyć kadencje członków zarządu i rady nadzorczej spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki jest osoba prawna, nie może ona bezpośrednio prowadzić spraw spółki i jej reprezentować jako powołany do tej funkcji członek zarządu.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – na co zwrócić uwagę

Okres sprawozdawczy, który każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzi co roku, może czasem spowodować nie lada problemy. Sprawdzenie zawczasu kilku kwestii oraz solidne przygotowanie obrad zwyczajnego zgromadzenia pozwala na płynne zamknięcie ostatniego roku obrotowego i zapewnienie spółce prawidłowego funkcjonowania w kolejnych miesiącach.

Prawo do błędu członka zarządu

Według business judgment rule, członek organu, który postępował lojalnie wobec spółki oraz z należytą zawodową starannością, jednak na skutek jego błędnej decyzji biznesowej spółce została wyrządzona szkoda, będzie mógł wyłączyć swoją odpowiedzialność za tę szkodę, ale pod warunkiem: jego decyzje były podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Przychód członka zarządu za 2021 r. bez składki na zdrowie

Od wynagrodzenia wypłaconego osobie pełniącej funkcję na podstawie aktu powołania należna jest wpłata na ubezpieczenie zdrowotne dopiero od przychodu należnego za pracę w 2022 roku.

Czy odpowiedzialność członka zarządu ogranicza się tylko do obszaru jego ścisłej kompetencji?

Profil kompetencji i wewnętrzne uregulowania dotyczące podziału ról w zarządzie spółki kapitałowej mają znaczenie także w aspekcie odpowiedzialności. Można się od niej uwolnić po spełnieniu pewnych warunków, nie dotyczy to jednak odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki.

Czy zapewnienie świadczeń z zakresu medycyny pracy generuje przychód po stronie członka zarządu

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarówno pracownikom, jak i osobom niebędącym pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy stanowi jeden z obowiązków zakładu pracy. Wobec czego zapewnienie świadczeń związanych z medycyną pracy – jako jeden z elementów realizacji tych obowiązków – nie stanowi dla członka zarządu, którego łączy ze spółką kontrakt menadżerski, przychodu podlegającego opodatkowaniu.