Piotr Nietrzpiel

List z wypowiedzeniem umowy o pracę w czasie pandemii koronawirusa

Przesyłkę pocztową uznaje się obecnie za doręczoną tylko wtedy, gdy adresat ją odbierze. Nieodebrane oświadczenie pracodawcy wywoła skutek najwcześniej po 14 dniach od odwołania stanu epidemii.

Napiwki to wynagrodzenie za pracę o charakterze premiowym - wyrok Sądu Najwyższego

Jeżeli część otrzymywanej przez pracownika wypłaty ma swoje źródło w zorganizowanym i zobiektywizowanym systemie podziału funduszu tworzonego przez pracodawcę z gromadzonych napiwków pozostawianych przez klientów, będąc istotnym źródłem odpłatności pracy tego pracownika, stanowi ona składnik wynagrodzenie za pracę o charakterze premiowym.

Czy pracodawca może skierować program dobrowolnych odejść tylko dla części pracowników

Pracodawca może skierować program dobrowolnych odejść tylko do pewnych grup pracowników. Musi je jednak wyodrębnić według sprawiedliwego i dopuszczalnego kryterium.

Urlop na żądanie dopiero po lekarskich badaniach kontrolnych - wyrok SN

Pracodawca może nie udzielić urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownikowi, który chce go wykorzystać po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, do czasu, aż przedłoży on orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Odpowiedzialność materialna: odszkodowanie nie wyższe niż limit

Ugoda pozasądowa, w której pracownik ponoszący odpowiedzialność materialną na podstawie art. 114 kodeksu pracy zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w wysokości przewyższającej limit wynikający z art. 119 k.p., jest nieważna.

Związki zawodowe nie zablokują uchylenia regulaminu płac

Pracodawca, który jednostronnie ustalił regulamin wynagradzania, może go uchylić – mimo braku zgody działających u niego organizacji związkowych na wprowadzenie nowego regulaminu – gdy zmiana zasad wynagradzania pracowników jest uzasadniona potrzebą radykalnego obniżenia kosztów działania przedsiębiorstwa z uwagi na grożącą upadłość.

Rozwiązanie umowy o pracę: po roku konieczna jest ponowna konsultacja ze związkiem

Nawet przy założeniu, że przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zachowały aktualność, po upływie 12 miesięcy pracodawca musi raz jeszcze uzgodnić ze związkami zawodowymi zamiar rozwiązania umowy o pracę. Nadmierny upływ czasu może również oznaczać konieczność ponowienia wystąpienia przez niego do organizacji związkowej o informacje w przedmiocie korzystania z obrony przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracownika za rozwiązanie stosunku pracy limitowane ustawowym okresem wypowiedzenia

Odszkodowanie przewidziane w art. 58 kodeksu pracy przysługuje w wysokości wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia, chyba że strony przewidziały przyznanie go w wysokości wynagrodzenia za umownie wydłużony okres wypowiedzenia.

Obroty przedsiębiorstwa a kwestia podlegania ubezpieczeniu społecznemu pracowników delegowanych - wyrok SN

Jeżeli przedsiębiorca normalnie zatrudnia znaczną liczbę wszystkich pracowników w Polsce oraz w znacznej proporcji realizuje typowe krajowe umowy inwestycyjne lub handlowe w porównaniu do kontraktów zagranicznych, to pracownicy delegowani do pracy u pracodawców użytkowników w innym państwie Unii Europejskiej powinni podlegać polskiemu ustawodawstwu ubezpieczeń społecznych, choćby obrót pracodawcy tymczasowego ze znaczącej ilościowo normalnej działalności krajowej był niższy niż 25 proc. obrotów.

Przejście z etatu na działalność nie musi oznaczać omijania przepisów

Świadczenie usług na rzecz tylko jednego podmiotu, czy też realizowanie identycznych czynności, w zbieżnych warunkach co wcześniej w ramach umowy o pracę, nie daje samo w sobie podstaw do twierdzenia, że w rzeczywistości nie prowadzi się działalności gospodarczej. Podważenie tytułu ubezpieczenia z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest dopuszczalne jedynie przez uznanie, że ubezpieczony świadczył pracę w warunkach zatrudnienia pracowniczego.