Karol Lankamer

Dłuższy urlop rodzicielski tylko dla jednego rodzica

Oboje rodzice dziecka nie mogą jednocześnie korzystać z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego, która powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu w związku z łączeniem go z pracą.

Choroba nie uzasadnia przekładania dnia wolnego

Jeśli pracownik choruje w dniu wolnym od zadań udzielonym mu w zamian za dodatkową pracę przypadającą np. w niedzielę lub sobotę, to nie należy mu się dzień wolny w innym terminie. Nie wpływa to na jego wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Kiedy inspektor pracy wezwie policję

Gdy pracodawca blokuje wizytującego zakład kontrolera, ten może na pomoc wezwać policję. W takiej sytuacji ma ona ustawowy obowiązek interwencji.

Urlop wychowawczy: jak liczyć okresy opieki

Urlop wychowawczy udzielony 21 września 2016 r. na sześć miesięcy zakończy się 20 marca 2017 r., a nie 21 marca 2017 r., jakby na to wskazywały reguły prawa cywilnego. Potwierdził to resort pracy.

Za co przewoźnikowi grozi mandat od inspektora pracy

Nawet 10 tys. złotych kary zapłaci firma transportowa za wykonywanie międzynarodowego przewozu bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia. Natomiast 500 zł za każdą ciężarówkę będzie ją kosztować naruszenie obowiązku wczytywania danych z tachografu.

Za co grozi mandat od inspektora pracy

Inspektor może nałożyć mandat wyłącznie za te naruszenia przepisów, które stanowią wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Brakuje jednak katalogu wykroczeń, które są rozsiane po wielu aktach prawnych. Niewielu pracodawców wie, za jakie przewinienia grozi im grzywna w postaci mandatu lub wniosku o ukaranie do sądu.

Inspektor sprawdzi dokumenty i obejrzy każdą maszynę

Zdecydowaną większość stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy egzekwuje się poprzez decyzje administracyjne. Najczęściej muszą być one wykonane natychmiast.

Czas pracy kierowców: jak planować przewóz latem

Próby obejścia zakazu ruchu i polecanie kierowcom zadań w godzinach wieczornych i nocnych w miesiącach wakacyjnych nie przyniesie oczekiwanych efektów. Szofer łatwo wpadnie w pułapkę pory nocnej.

Inspektor sprawdzi prawidłowość wyliczeń pensji i dodatków

Tylko precyzyjne wskazanie daty wypłaty wynagrodzenia pozwala skontrolować terminowość przelewów, a w razie sporu sądowego rozstrzygnąć o tym, od kiedy pracownikowi przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.

Ile czasu ma pracownik na posiłek w pracy

Resort pracy nie zamierza wydłużyć krótkich płatnych przerw od pracy. Nie przewiduje też rozwiązań, które zapewniałyby bardziej sprawiedliwy odpoczynek w ciągu dnia dłużej pracującym na dobę.