Rafał Krawczyk

Z byłym pracownikiem lepiej nie zawierać zlecenia

Zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną bywa ryzykowna. Bardzo istotny jest nowy zakres czynności. Ale i tak w razie sporu pracodawca będzie miał małe szanse na wygraną.

Posądzenie o mobbing można obalić

Jeżeli pracownik domaga się odszkodowania za rozstrój zdrowia z powodu stosowania wobec niego mobbingu, musi wykazać ziszczenie się obu tych czynników. Wypełnienie przesłanek nękania nie wystarczy.

Zawiniona utrata uprawnień równa się dyscyplinarka

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie zawinionej przez podwładnego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Bardzo często dotyczy to kierowców.

Nielegalne zatrudnianie dziecka nie zwalnia z rozliczeń

Pracodawca, który zatrudnił osobę objętą zakazem pracy z uwagi na wiek, nie może się powoływać na ten argument broniąc przed wypłatą należnych jej świadczeń.

Opieka nad dziećmi nie może uzasadniać niższej pensji

Korzystania z uprawnień rodzicielskich nie wolno wskazywać jako przyczyny wypowiedzenia warunków płacy, nawet jeśli pośrednio to one przesądziły o decyzji pracodawcy.

Nie każdą ugodę warto zawrzeć

Pracodawca może przed sądem dogadać się z pracownikiem. Powinien dobrze przeanalizować warunki porozumienia, bo co do zasady nie będzie mógł się z niego wycofać.

Szef może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nawet gdy pracodawca zwolni etatowca z obowiązków w okresie wypowiedzenia, zapominając udzielić mu urlopu, nie blokuje mu to drogi do zmiany decyzji i przymusowego wysłania pracownika na wypoczynek.

Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy

Jeżeli bezprawnie zwolniony pracownik nie wyrazi woli powrotu do pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego go na etat, nie ma prawa do poborów za czas pozostawania bez zatrudnienia.

Środki socjalne wydane na zły cel firma musi zwrócić

Związek zawodowy może pozwać pracodawcę, aby ponownie wpłacił odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli pierwotnie przelane wydał niezgodnie z ustawą. Nawet gdy nie naruszył regulaminu funduszu.

Nieobecność pracownika nie zablokuje procesu

W razie braku wiedzy o aktualnym miejscu pobytu pozwanego w sprawie z zakresu prawa pracy pracodawca powinien wnioskować o ustanowienie kuratora. Inaczej postępowanie może zostać uznane za nieważne.