Hanna Kozłowska

Spóźniona faktura nie oznacza obowiązku korekty VAT

Fiskus potwierdza, że gdy faktura dotarła do nabywcy po kilku miesiącach, może on odliczyć wynikający z niej VAT na bieżąco. Nie musi cofać się do miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy.

Moment wystawienia faktury VAT ma wpływ na zapłatę podatku dochodowego

Dokumenty sprzedaży można wygenerować do 30 dni przed wykonaniem usługi. Fiskus uważa, że trzeba już wtedy zapłacić podatek dochodowy. Nawet gdy czynność nie została jeszcze zrealizowana.

CIT: W przypadku rezygnacji kontrahenta z zakupów wystawca faktury korygującej VAT może mieć kłopot

Zdaniem NSA w przypadku rezygnacji kontrahenta z zakupów wystawca faktury korygującej powinien ?na potrzeby CIT cofnąć się do okresu, w którym został ujęty pierwotny dokument.

Wspólne działanie sposobem na optymalizację

Zasady powstawania i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych zostały przez ustawodawcę określone w sposób rygorystyczny. Mimo konieczności spełnienia wielu warunków, jej utworzenie może być jednak opłacalne podatkowo.

Kaucja gwarancyjna bez obowiązku korekty kosztów

Potrącenie jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia przez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami.

VAT od usług elektronicznych świadczonych za granicą

Jeżeli przedsiębiorca z Polski sprzedaje dostęp do gry online, to miejsce opodatkowania zależy od tego, czy nabywcą jest podatnik, czy osoba, która nim nie jest, a także od tego, czy ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w UE.

Nieściągalne wierzytelności - jak rozliczyć

Sposobem na zwiększenie kosztów podatkowych w przypadku braku zapłaty od kontrahenta jest zaliczenie do nich odpisów aktualizujących wartość należności

Kiedy opłaca się stosować amortyzację degresywną

Podatnik ma co do zasady możliwość wyboru określonego sposobu dokonywania odpisów. Decyzję co do metody musi jednak podjąć przed wprowadzeniem składnika majątku do ewidencji

Place: Nowy pracodawca wypłaci zaległe pensje pracownikom.

Jeśli nowy pracodawca przejmuje cały zakład poprzednika, to ta nowa firma odpowiada za zobowiązania ze stosunku pracy. Musi zatem wypłacić nieuregulowane wcześniej pensje. Tak uważa resort pracy

Odwołana rezerwacja może być kosztem firmy

Podatnik ma prawo odliczyć od przychodów wydatki ponoszone w związku z anulowaną podróżą służbową, jeżeli powodem jej nieodbycia się nie była jego wina