Anna Koleśnik

Prywatne auto na potrzeby spółki - przychód z nieodpłatnego świadczenia

Przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. wartość nieodpłatnych świadczeń. Czy mamy z nimi do czynienia, gdy wspólnik wykorzystuje własny samochód osobowy na cele spółki cywilnej?

Ponowna rejestracja firmy: wpisujemy PESEL a nie zniesiony NIP

Osoba, która w ubiegłym roku nie prowadziła działalności gospodarczej, rejestrując obecnie firmę i wypełniając formularz CEIDG-1, powinna tam wpisać numer PESEL, a nie swój stary NIP

Rekompensata za przewlekły proces jest opodatkowana

Pieniądze przyznane wspólnikom spółki cywilnej, w związku z naruszeniem ich prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, nie są przychodem z działalności gospodarczej

VAT: Jak zamienić spółkę cywilną małżonków w jednoosobową firmę

Jeżeli całe przedsiębiorstwo spółki cywilnej zostanie przed jej likwidacją przeniesione do jednoosobowej działalności wspólnika, nie będzie konieczne opodatkowanie należących do niej towarów

Firmowy najem nieruchomości: W razie likwidacji firmy ulepszeń nie ujmujemy w remanencie

Wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę jawną. W trakcie swojej działalności spółka poniosła nakłady na inwestycję w obcym środku trwałym (modernizacja wydzierżawionego budynku). Czy ich wartość trzeba ująć w remanencie likwidacyjnym sporządzanym do celów VAT?

Kara za niedotrzymanie warunków umowy najmu nie podlega VAT

Odszkodowanie za przedterminowe zakończenie najmu nie jest zapłatą za usługę objętą podatkiem od towarów i usług