fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Anna Borysewicz

Kadry

Były aresztant wróci na etat

Pracodawca powinien ponownie zatrudnić osobę, wobec której sąd umorzył postępowanie karne z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, o ile zgłosi się ona do firmy w...

Firma

Jakie są przesłanki skargi pauliańskiej

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za...

Firma

Na czym polega potrącenie wierzytelności

Jakie są przesłanki potrącenia i jaki jest jego skutek? Jak w praktyce można dokonać potrącenia? Czy są jakieś wierzytelności, które nie mogą być przedmiotem kompensacji – pyta...

Firma

Na czym polega solidarność wierzycieli

Solidarność wierzycieli, czyli czynna polega na tym, że kilku z nich może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik fakultatywnie spełnia całe świadczenie do rąk jednego z nich,...

Firma

Co w nazwie firmy spółki komandytowej

Jak powinna być skonstruowana firma spółki komandytowej? Czy skrót firmy sp.k. podlega zgłoszeniu do KRS? Jaki jest skutek umieszczenia w firmie sp.k. nazwy bądź nazwiska...

Firma

Wycofałem pozew, co z opłatą sądową?

Wytoczyłem powództwo o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym. E-sąd przekazał sprawę do sądu właściwości ogólnej. Przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu cofnąłem...

Prawo dla Ciebie

Kto płaci za auto zastępcze

Mój ubezpieczyciel pokrył koszty najmu auta zastępczego w ramach ubezpieczenia assistance, ponieważ samochód (moja własność) został uszkodzony. Sprawca szkody został zaś ukarany...

Firma

W czym pomoże księga udziałów

Jaką rolę pełni w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością księga udziałów, do czego się ona przydaje i czemu generalnie powinna służyć. Czy jest niezbędna w spółce – pyta pani...

Kadry

E-rozmowy pracowników pod kontrolą

Pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną podwładnych m.in. w celu kontroli wykorzystania czasu pracy. Musi jednak z odpowiednim wyprzedzeniem ujawnić taki...

Firma

Prawie wszystko o spółce partnerskiej

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera...

Kadry

Nadgodziny - jak udowodnić w sądzie

Brak prowadzenia ewidencji czasu pracy nie przesądza o tym, że pracownik uzyska w sądzie wynagrodzenie za pracę nadliczbową ustalone na podstawie własnego rejestru godzin...

Kadry

Wzajemne roszczenia umorzy sąd

Pozwany pracodawca w sprawie o zapłatę zaległego wynagrodzenia może złożyć powodowi oświadczenie o potrąceniu. Wzajemne wierzytelności umorzą się wówczas do wysokości tej niższej.

Firma

Jak podejść do nowacji

Do skorzystania z instytucji odnowienia niezbędne jest, aby istniejące zobowiązanie dłużnika było ważne.

Firma

Czy uchwała rady nadzorczej jest ważna

- Jestem exczłonkiem dwuosobowego zarządu sp. z o.o. Skład tego organu był powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników. W umowie tej spółki nie było zapisu o...

Firma

Gdy nie ma zarządu w firmie

- Jestem pozwanym przedsiębiorcą w sprawie o zapłatę. Pozew wytoczyła sp. z o.o. W procesie, przed sądem I instancji, powódka była reprezentowana przez pełnomocnika -...

Płace

Zarobki bez zmian do końca umowy

Pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy do końca trwania umowy rozwiązywanej na mocy porozumienia, należy wypłacać nie tylko pensję zasadniczą, ale też wszelkie...

Kadry

Proces nie zablokuje ugody

Strony mogą ustalić w ugodzie, że stosunek pracy nie ustał dyscyplinarnie, lecz za obopólnym porozumieniem. Można to zrobić także w toku toczącej się sprawy w sądzie o...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA