Aleksandra Sadownik

Ostatni dzwonek na wykup nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Do 31 sierpnia 2024 r. użytkownicy wieczyści zabudowanych nieruchomości mogą złożyć żądanie odpłatnego nabycia własności tej nieruchomości. Jednostka samorządu terytorialnego jest związana żądaniem o zawarcie umowy sprzedaży, jeśli spełnione są przesłanki ustawowe.