Anna Główka

Warunek zwolnienia podatkowego

Dwuletni termin nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) jest warunkiem materialnoprawnym zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 i ust. 4a ustawy o CIT, a zwolnienie od podatku jest prawem majątkowym, w które – zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej – wstępuje następca prawny.

Pożyczka na gruncie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych

Treść uprawnień i obowiązków stron umowy rachunku bankowego obejmuje elementy typowe (charakterystyczne) dla pożyczki.

Korespondująca korekta dochodów - jak przeprowadzić

Konsekwencją przerzucania zysku między spółką a jej zagranicznym zakładem może być korekta pierwotna dochodu i należnego podatku, co z kolei może prowadzić do podwójnego opodatkowania. Te negatywne skutki da się wyeliminować.

PIT/CIT: transakcja z zakładem wpływa na zapłatę podatku

Wypłata odsetek lub opłat licencyjnych podatnikom niebędącym polskimi rezydentami oznacza co do zasady obowiązek poboru zryczałtowanej daniny. Inaczej może być, gdy firma z zagranicy prowadzi w Polsce działalność poprzez położony tutaj zakład.

PIT/CIT: kiedy powstaje i kończy się zakład montażowy

Prace instalacyjne mogą prowadzić do powstania zakładu podatkowego przedsiębiorcy zagranicznego, gdy są prowadzone dłużej niż pewien okres, który jest wyznaczony w poszczególnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najczęściej jest to 12 miesięcy.

Prawo budowlane: zobowiązanie do przedłożenia ocen technicznych obiektu

Art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego, który faktycznie przerzuca na stronę koszty ustalenia stanu technicznego obiektu budowlanego, powinien być wykorzystywany tylko w sytuacjach wyjątkowych, kiedy organy nadzoru budowlanego nie są w stanie, przy użyciu posiadanej wiedzy i środków, którymi dysponują, rozstrzygnąć powstałych wątpliwości. Przepis ten nie może być nadużywany.

Czy pomoc rodziny w przedświątecznym handlu ma wpływ na firmowe koszty

Właściciele niewielkich sklepów w okresie wzmożonego ruchu mogą korzystać z pomocy członków rodzin. Kiedy męża dowożącego towar z hurtowni albo syna, który go rozpakowuje, należy traktować jako osobę współpracującą z przedsiębiorcą?

Dostęp do drogi publicznej prawny i faktyczny - wyrok WSA

Przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć dostęp prawny i faktyczny. Prawny oznacza, że musi on wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia sądowego. Faktyczny, że musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej.

Skutki nieważności pozwolenia budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej

Dla zachowania 3-letniego terminu na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej nie jest wymagane, aby w terminie tym została ona doręczona adresatowi, ani aby była to już decyzja ostateczna.