GRZEGORZ KARWATOWICZ

Ograniczenia projektu inwestycyjnego korzystającego z unijnego dofinansowania

Niezrealizowanie projektu inwestycyjnego w wymaganym terminie niesie za sobą ryzyko utraty całości dofinansowania, ze względu na nieosiągnięcie efektu jaki został mu przypisany.

Ograniczenia umowy o zamówienie publiczne

Prawo zamówień publicznych wprowadza określone wymogi co do treści umów o zamówienie publiczne, których przedmiotem jest wykonanie względnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.