Marta Tarkowska

Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Nowe przepisy dot. jednorazowych produktów z plastiku (SUP), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i systemu kaucyjnego mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów opakowaniowych. Nakładają na wprowadzających takie produkty na rynek szereg obowiązków o charakterze finansowym oraz zmuszają ich do rewizji całego łańcucha dostaw.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Część przepisów zakazujących wprowadzanie do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych już obowiązuje. System kaucyjny ma zacząć działać w Polsce od 1 stycznia 2025 r. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, choć oczekiwana od wielu lat, nie została jeszcze uchwalona.