Katarzyna Markiewicz

O tym, jak informować o cenach, stanowi ustawa

Rada gminy nie ma możliwości nałożenia dodatkowych obowiązków na osoby prowadzące handel w wyznaczonych miejscach.

Rada pedagogiczna nie ma głosu w sprawie nagród

Dyrektor szkoły decyduje samodzielnie o przyznaniu przez siebie nagrody nauczycielowi.

Płatny postój tylko w dni robocze

Rada miejska nie jest upoważniona do pobierania opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w sobotę.

Kiedy można zrezygnować z przetargu

Rada miejska może odstąpić od trybu przetargowego jedynie w odniesieniu do umów, względem których ten tryb powinien zostać zastosowany.

Bloki mogą powstawać przy planowanej drodze

Wymogi w zakresie standardów lokalizacji inwestycji mieszkaniowej można spełnić zarówno przy wykorzystaniu infrastruktury istniejącej, jak i planowanej do realizacji.

Jak określić zasady współpracy z NGO-sami

Komisji konkursowej nie można przyznać uprawnień wykraczających poza ustawowo określoną rolę opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Opinia o sprzedaży alkoholu musi mieć podstawę prawną

Stwierdzenie przez sąd administracyjny nieważności uchwał nie oznacza, że odpadła norma kompetencyjna do działania organu.

Kto ma prawo do uzyskania dotacji

Dotacja na zadania związane z zabytkiem może być udzielona przez organ stanowiący gminy wyłącznie na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Jak ustalić opłatę za opiekę

Można zobowiązać do ponoszenia opłaty przekraczającej 70 proc. dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej, jeżeli wartość ta jest niższa od kosztu jego pobytu w DPS.

Czy studnie głębinowe mogą być dotowane

Czym innym jest obowiązek zaspokajania potrzeb ludności w zakresie dostawy wody pitnej, a czym innym ochrona wód.