Krzysztof Gładych

Wkład do spółki cywilnej

Wkładem może być np. użytkowanie wieczyste nieruchomości. Może być nim również określona kwota pieniędzy. Wspólnik ma także prawo świadczyć określone usługi, np. rzemieślnicze.

Kiedy wygaśnie użytkowanie wieczyste

Wiele inwestycji realizowanych jest na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. O czym muszą pamiętać i czego się wystrzegać przedsiębiorcy – użytkownicy wieczyści, aby uniknąć wygaśnięcia tego prawa.

Ochrona danych osobowych: kto prowadzi informatyczną bazę w spółce

Wszelkie bazy danych osobowych gromadzone w spółce powinny być zarządzane przez ich administratora. Jest nim sama spółka prawa handlowego, nie zaś jej organy, osoby zasiadające w nich lub pełniące funkcje kierownicze.

Prokura - składanie oświadczeń woli za spółkę

Oświadczenie woli za spółkę mogą złożyć członek zarządu i prokurent.

Likwidacja stanowiska przez pracodawcę to jedna z przyczyn rozwiązania umowy

Porównanie kompetencji i obowiązków pracowniczych przypisanych do stanowiska pozwala ustalić, czy firma rzeczywiście je zlikwidowała.

Wkłady wspólników spółki jawnej i komandytowej tylko gotówce

Umowa spółki jawnej oraz umowa spółki komandytowej mogą być zawarte przy użyciu wzorca.

Jak przekształcić przedsiębiorstwo w spółkę prawa handlowego

Prowadzący działalność gospodarczą może przekształcić swoje przedsiębiorstwo w spółkę prawa handlowego. Musi pamiętać o doborze właściwej firmy, czyli nazwy nowej spółki.

Wykonawca, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość nie dostanie kontraktu

Wykonawca, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, nie dostanie kontraktu.

Kto może głosować zamiast wspólnika

Udziałowca podczas zgromadzenia nie może reprezentować członek zarządu ani pracownik spółki.

Jak firma może realizować przewozy na własne potrzeby

Przewozy na potrzeby własne można wykonywać na podstawie odpowiedniego zaświadczenia.