Maria Wnęk

Przełom w sposobie rozliczania w czasie ulgi na robotyzację

Podatnik jest uprawniony do dokonania jednorazowego rozliczenia w ramach ulgi na robotyzację wydatków poniesionych na nabycie wskazanych w przepisie środków trwałych.

Jak ustalić koszty podatkowe związane ze sprzedażą ZCP

Gdy w skład zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą środki pieniężne w walucie polskiej, ich wartość nominalna stanowi koszt uzyskania przychodów dla zbywcy.

Odsetki od fiskusa mają związek z zachowaniem źródła przychodów

Wydatek poniesiony przez spółkę na wypłatę kwoty odpowiadającej kwocie odsetek otrzymanych przez nią od organu podatkowego w związku ze zwrotem nadpłaconego podatku akcyzowego, dokonany na rzecz kontrahenta, stanowi koszt uzyskania przychodów.

Karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru można ująć w kosztach

Przepis zawierający katalog wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów powinien być rozumianym w sposób literalny.