Maja Konopa

Świadczenie gwarancyjne alternatywą kary umownej

Firmy coraz częściej stosują tzw. karę gwarancyjną zamiast kary umownej. Często skuteczniej zabezpiecza ona interesy strony, która może być pokrzywdzona nieodpowiednim działaniem drugiej strony.

Rażąco wysoką karę umowną obniży sąd

W przypadku sporów pracodawców z byłymi pracownikami sądy rzadko miarkują wysokość kary umownej wynikającej z zawartej umowy o zakazie konkurencji, o poufności czy o zakazie „podbierania” pracowników.