Paula Korol

Upadłość czy restrukturyzacja – którą opcję wybrać?

Systematyczny monitoring finansów, pod kątem zaistnienia przesłanki niewypłacalności, pozwoli na realną ocenę kondycji przedsiębiorstwa i podjęcie przez zarządzających – we właściwym czasie - decyzji o złożeniu wniosku o restrukturyzację firmy albo o ogłoszenie jej upadłości.

Postępowanie restrukturyzacyjne – skutki objęcia wierzytelności układem

Wierzytelność, która jest zabezpieczona na majątku dłużnika jest wierzytelnością „uprzywilejowaną” pośród wszystkich zobowiązań także w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Co do zasady objęcie wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika wymaga zgody wierzyciela. Jednak ustawa określa wyjątki od tej zasady.

Czy restrukturyzacja uchroni managerów przed odpowiedzialnością?

Członkowie zarządu, w celu uniknięcia obowiązku zaspokojenia roszczeń przedsiębiorcy, powinni monitorować sytuację finansową przedsiębiorstwa pod kątem powstania niewypłacalności i w odpowiednim czasie podjąć działania adekwatne do tej sytuacji.

Pre-pack w upadłości – likwidacja majątku pod kontrolą dłużnika

Przygotowana likwidacja pozwala na uproszczenie i przyspieszenie przebiegu postępowania upadłościowego, a w konsekwencji na ograniczenie jego kosztów oraz szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli.

Firma w kryzysie. Jaki rodzaj restrukturyzacji będzie odpowiedni?

Wybór właściwego postępowania powinien zostać poprzedzony oceną przedsiębiorstwa oraz jego możliwości.