Paula Korol

Ochrona dłużnika w restrukturyzacji

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika w restrukturyzacji mogłoby doprowadzić np. do blokady rachunków bankowych przedsiębiorcy, a nawet licytacji składników jego majątku.

Wpływ ogłoszenia upadłości na zawarte umowy

Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, zawiera różne umowy z kontrahentami – m.in. zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki czy kredytu. Co się stanie z tymi umowami po ogłoszeniu jego upadłości? Jakie uprawnienia z tytułu umów przysługują kontrahentom upadłego?

Jak upadłość przedsiębiorcy wpływa na pracowników?

Upadłość pracodawcy stanowi nadzwyczajną sytuację, dla której obowiązują nadzwyczajne regulacje, mające ułatwić proces upadłości. W określonych przypadkach ogłoszenie upadłości uchyla ochronę pracowników gwarantowaną przepisami kodeksu pracy.

Prowadzenie przedsiębiorstwa po ogłoszeniu upadłości

Podstawowym celem prawa upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli dłużnika w jak najwyższym stopniu. Co do zasady syndyk realizuje ten cel w drodze likwidacji majątku upadłego, niekiedy jednak sytuacja przedsiębiorstwa pozwala na jego dalsze prowadzenie i pozyskanie tą drogą funduszy masy upadłości.

Ogłoszenie upadłości – skutki dla przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości powoduje szereg skutków określonych w prawie upadłościowym nie tylko co do osoby upadłego, jego majątku, ale także do czynności, podjętych przed i po ogłoszeniu upadłości.

Upadłość czy restrukturyzacja – którą opcję wybrać?

Systematyczny monitoring finansów, pod kątem zaistnienia przesłanki niewypłacalności, pozwoli na realną ocenę kondycji przedsiębiorstwa i podjęcie przez zarządzających – we właściwym czasie - decyzji o złożeniu wniosku o restrukturyzację firmy albo o ogłoszenie jej upadłości.

Postępowanie restrukturyzacyjne – skutki objęcia wierzytelności układem

Wierzytelność, która jest zabezpieczona na majątku dłużnika jest wierzytelnością „uprzywilejowaną” pośród wszystkich zobowiązań także w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Co do zasady objęcie wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika wymaga zgody wierzyciela. Jednak ustawa określa wyjątki od tej zasady.

Czy restrukturyzacja uchroni managerów przed odpowiedzialnością?

Członkowie zarządu, w celu uniknięcia obowiązku zaspokojenia roszczeń przedsiębiorcy, powinni monitorować sytuację finansową przedsiębiorstwa pod kątem powstania niewypłacalności i w odpowiednim czasie podjąć działania adekwatne do tej sytuacji.

Pre-pack w upadłości – likwidacja majątku pod kontrolą dłużnika

Przygotowana likwidacja pozwala na uproszczenie i przyspieszenie przebiegu postępowania upadłościowego, a w konsekwencji na ograniczenie jego kosztów oraz szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli.

Firma w kryzysie. Jaki rodzaj restrukturyzacji będzie odpowiedni?

Wybór właściwego postępowania powinien zostać poprzedzony oceną przedsiębiorstwa oraz jego możliwości.