Klaudia Pakuła

Korekta nieprawidłowo ujętego aportu wykazanego w zatwierdzonym sprawozdaniu

Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, koryguje się w księgach rachunkowych br. obrotowego.