Ignacy Czapla

Świadczenia fundacji rodzinnej opodatkowanie niezależnie od źródła

Fundacja rodzinna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie tylko w przypadku wypłaty świadczeń z osiągniętego zysku, ale również w sytuacji wypłaty ich ze środków przekazanych fundacji przez fundatora.

Estoński CIT a problem dawnych pożyczek od podmiotów powiązanych

Zapłata odsetek, w tym w wyniku ich kapitalizacji, przez spółkę podlegającą opodatkowaniu według zasad tzw. estońskiego CIT stanowi dla niej dochód z tytułu ukrytych zysków, nawet w przypadku, jeżeli umowy pożyczek, na podstawie których naliczono odsetki, zostały zawarte przed zmianą formy opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek.

Finansowanie spółki zarządzającej systemem ochrony nie jest kosztem banku

Wydatki ponoszone przez bank w celu pokrycia kosztów funkcjonowania jednostki zarządzającej dobrowolnym systemem ochrony nie spełniają przesłanek uznania za koszty uzyskania przychodów, w szczególności przesłanki „celowości”, czyli poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Opłata rezerwacyjna nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usługi

Opłata rezerwacyjna wnoszona na podstawie przepisów ustawy deweloperskiej nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Może bowiem stanowić kaucję bądź odszkodowanie za niewykonanie umowy rezerwacyjnej. Jej otrzymanie nie powoduje po stronie dewelopera powstania obowiązku podatkowego, nawet wówczas, jeżeli zatrzyma on opłatę w związku z brakiem zawarcia umowy deweloperskiej z winy rezerwującego.

Zapłata kryptowalutą za wykonaną usługę jest zwolniona z podatku

Zapłata kryptowalutą za wykonaną usługę o charakterze informatycznym jest świadczeniem usługi podlegającej zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Użyte w tym przepisie pojęcie „walut używanych jako prawny środek płatniczy” obejmuje bowiem swoim zakresem również jednostki walut wirtualnych. W konsekwencji, na podmiocie dokonującym zapłaty kryptowalutą za wykonaną usługę, co do zasady ,nie ciąży obowiązek udokumentowania takiej transakcji fakturą VAT.