Piotr Stępień

Następstwo prawne zmarłego wspólnika w spółkach osobowych

Wszelkie prawa i obowiązki, jakie posiadał zmarły wspólnik, przysługują wszystkim jego spadkobiercom wspólnie. Stają się oni wobec spółki tzw. jednym wspólnikiem zbiorowym. W praktyce może to utrudnić im korzystanie z praw udziałowych w spółce.

Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Członek zarządu fundacji rodzinnej, który nie dopełni w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych albo poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Podział przez wyodrębnienie – nowe narzędzie umożliwiające reorganizację spółek

Podział przez wyodrębnienie uatrakcyjnia i znacznie upraszcza przeprowadzenie reorganizacji polegających na przeniesieniu części biznesu do spółki zależnej.

Nowy sposób transgranicznego przeniesienia siedziby spółki – aspekty prawne i podatkowe

W ramach przekształcenia transgranicznego polskie spółki mają możliwość przeniesienia swojej siedziby do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EOG bez przeprowadzenia likwidacji, a przez to kontynuacji w sposób niezakłócony działalności na terytorium innego państwa UE lub EOG.

Nowe szanse dla krajowych i transgranicznych reorganizacji spółek

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życie 15 września 2023 r., m.in. umożliwia polskim spółkom większą mobilność na unijnym rynku, ułatwia i uelastycznia ich ekspansję zagraniczną, ale także powrót spółki do kraju.

Niezbędne elementy skutecznej umowy o zachowaniu poufności

Umowa powinna kategorycznie zobowiązywać stronę otrzymującą informację poufną do nieujawniania jej osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej strony.

Czy można zlikwidować zadłużoną spółkę z o.o.?

Dozwolone jest wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, bez wcześniejszego zaspokojenia jej wierzycieli. Nie oznacza to jednak, że ich roszczenia wygasają.