Olga Płudowska

Subsydia zagraniczne w zamówieniach publicznych

Rozporządzenie 2022/2560 ma na celu wyeliminowanie rozbieżności w zakresie przepisów dotyczących udzielanej pomocy przez rządy państw członkowskich UE z subsydiami udzielanymi przez rządy państwa spoza UE.

Subsydia zagraniczne w zamówieniach publicznych: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny („Rozporządzenie 2022/2560”) ma istotny wpływ na działalność przedsiębiorców, którzy uzyskują subsydia zagraniczne spoza Unii Europejskiej (dalej: UE). Celem rozporządzenia jest przeciwdziałanie sytuacjom, w których przedsiębiorcy korzystający z subsydiów zagranicznych uzyskują nieuprawnioną przewagę na rynku unijnym.

Niedozwolone klauzule w umowach o zamówienie publiczne

Zamawiający nie może wybiórczo stosować przepisów i wprowadzać niedozwolonych zapisów umownych w zakresie odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, powołując się na brak konkurencyjności na rynku.