Michał Sowa

Różne wezwania do wojska to różne obowiązki i uprawnienia

Prawa i obowiązki pracownika i jego pracodawcy zależą od rodzaju pełnionej służby wojskowej. Inne są dla żołnierzy Obrony Terytorialnej, a inne dla osób pozostających w rezerwie.

Zatrudnienie młodocianego to dodatkowe obowiązki

Pracodawca przyjmujący na naukę zawodu osoby niepełnoletnie musi zgłaszać zawarte z nimi umowy do organów administracji. Ma też obowiązek prowadzić ewidencję takich osób.

Nowelizacja kodeksu pracy: zdalnie i na trzeźwo

Od 21 lutego br. pracodawcy będą mogli samodzielnie prowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości. Regulacje dotyczące pracy zdalnej zaczną natomiast obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r.