Angelika Jóźwiak

Koszt wytworzenia podstawą wyceny produktów

Przedmiotem zainteresowania każdej jednostki gospodarczej nastawionej na zysk będzie odpowiedź na pytanie co i ile kosztowało? Aby móc ustalić cenę sprzedaży jednostka powinna posiadać dokładną wiedzę jakiego rzędu ponosi koszty wytworzenia. Dobrze skalkulowany koszt wytworzenia to jeden z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy.

Przychody z tytułu realizacji umów wieloelementowych

Jeśli zawarta umowa może być zakwalifikowana jako wieloelementowa, to w myśl standardu istnieje konieczność odrębnej analizy każdej pozycji zawartej w umowie w celu jej odrębnego rozważenia pod kątem rozpoznania rodzaju przychodu oraz momentu ujęcia w księgach.

Przygotowanie do inwentaryzacji – terminy, ustalenie zespołów spisowych

Inwentaryzacja jest testem kontroli, w którym potwierdza się nie tylko istnienie aktywów i pasywów, ale także następuje weryfikacja majątku oraz rozpoznanie ewentualnych ryzyk w obszarze zapasów.