Barbara Pawełko-Czajka

Działalność socjalna pracodawcy to nie wolna amerykanka

Zakres wsparcia, kryteria, uprawnionych oraz rodzaj świadczeń udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca powinien uregulować w wewnętrznych przepisach. Tak samo jak procedurę dokumentowania spełniania warunków do ZFŚS. Raz na rok musi zaś usunąć dokumenty, których nie powinien już przechowywać.

Potrącenia z pensji i zasiłków na różnych zasadach

Jeżeli pracownik objęty egzekucją otrzyma w jednym miesiącu zarówno wynagrodzenie, jak i świadczenie z ubezpieczenia społecznego, wysokość potrącenia z każdego z nich należy liczyć odrębnie.

Strony będą współdziałać w kwestii bezpieczeństwa pracy zdalnej

To pracownik będzie zapewniał właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad ergonomii. Ale pracodawca powinien go przeszkolić, jak takie stanowisko powinno wyglądać.

Krótsza dniówka przez brak ogrzewania

Pracownik może wnioskować o skrócenie czasu pracy w związku z niskimi temperaturami. A jeśli stwarza to zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, nawet przerwać pracę.