Maciej Kotlicki

Więcej władzy i narzędzi dla akcjonariuszy mniejszościowych

Jak polepszyć ich sytuację bez skazywania ich na spór korporacyjny?

Spółki publiczne: kodeks nie zawsze chroni wszystkich uczestników rynku

Czy postanowienia art. 6 § 4 i § 5 kodeksu spółek handlowych mogą być niebezpiecznym narzędziem przeciwko niektórym akcjonariuszom?

Spółki publiczne w nowym reżimie prawnym

Czy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji są nadal dopuszczalne?