Adam Czarnota

Term sheet – pierwszy krok do umowy inwestycyjnej

Term sheet jest punktem wyjściowym do negocjacji szczegółowych postanowień umowy inwestycyjnej. Jakie założenia planowanej transakcji powinny się w nim znaleźć? Kiedy strony będą zobowiązane do ich zrealizowania?

Uprawnienia członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu spółki akcyjnej

W wyniku delegowania, członek rady nadzorczej czasowo wstępuje w prawa i obowiązki członka zarządu, którego mandat wygasł, lub który nie może sprawować czynności. Nie staje się on jednak członkiem zarządu.

Dokapitalizowanie spółki z o.o. w formie dopłat i pożyczki wspólników

Dzięki dopłatom lub pożyczce udzielonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnicy nie będą musieli zaciągać kredytu w banku czy pozyskiwać dla spółki zewnętrznego inwestora.

Jak zabezpieczyć pozycję udziałowców w spółkach kapitałowych?

Uprawnienia osobiste mogą być przyznane zarówno akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, jak i wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Określane są w statucie lub umowie spółki i nie przechodzą na nabywcę udziałów lub akcji.

Jak ustalić cenę przy transakcji nabycia udziałów lub akcji?

Praktyka transakcyjna wypracowała różne mechanizmy ustalania ceny w umowie sprzedaży udziałów lub akcji. Wybór mechanizmu jest o tyle istotny, że determinuje m.in. konieczność weryfikacji danych przyjętych do wyceny oraz korektę ceny po finalizacji transakcji.

Ograniczenia w zbywaniu udziałów i akcji w umowach wspólników

Odpowiednie wyważenie praw i obowiązków wszystkim wspólnikom lub akcjonariuszom okazuje się kluczowe dla zapewnienia im komfortu w toku dalszej współpracy. Precyzyjne opracowanie tego typu mechanizmów w wielu wypadkach skutkuje uniknięciem sporu związanego ze zbyciem udziałów lub akcji przez jedną ze stron umowy. Nie wywiera też negatywnych konsekwencji dla ich wspólnego przedsięwzięcia.

Klauzula deadlock w umowach wspólników

W toku prowadzonej działalności gospodarczej często pojawia się impas decyzyjny pomiędzy wspólnikami dotyczący sposobu zarządzania i kontrolowania spółki, dalszego kierunku jej rozwoju oraz strategii przyjmowanej w celu optymalizacji biznesu. Na takie sytuacje trzeba się wcześniej przygotować.

Z jakich ułatwień ustawy covidowej nadal mogą korzystać firmy?

8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana specustawą covidową lub koronawirusową. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Jakie rozwiązania przyjęte w tej ustawie nadal obowiązują? Jakie przepisy przedsiębiorcy muszą nadal stosować, a jakich już nie?