Konrad Filip

Pozorność pracowniczego zatrudnienia członka zarządu spółki z o.o.

Decydujące znaczenie dla oceny charakteru stosunku prawnego łączącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z członkiem jej zarządu ma treść tego stosunku i warunki jego realizacji.

Brak zaufania jako ważny powód wypowiedzenia umowy zlecenia

Ocena, czy istnieją ważne powody do wypowiedzenia umowy należy każdorazowo do sądu i musi być dokonana z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy oraz charakteru stosunku prawnego łączącego strony.

Konsekwencje niezgłoszenia zmian umowy spółki w odpowiednim terminie

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych.

Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5841 kodeksu spółek handlowych prowadzi do utworzenia spółki prawa handlowego, która wcześniej nie istniała. Co za tym idzie, byt prawny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie ustaje w momencie przekształcenia. Nie można przyjąć, że zachowana została ciągłość podmiotowa.

Niewypłacalność spółki prawa handlowego a odpowiedzialność zarządu

Upadłość ogłasza się wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. To na zarządzie spoczywa obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością spółki.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wniesiony aport do spółki z o.o.

Wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zwalnia zbywcy z odpowiedzialności za to przedsiębiorstwo.

Sukcesja uniwersalna a przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki

Wszelkie ograniczenia zasady wolności gospodarczej mają charakter wyjątku i nie mogą być rozumiane w sposób rozszerzający, a więc nie można ich dorozumiewać, czy domniemywać, bądź też przyjmować w drodze analogii.

Zgoda walnego zgromadzenia na zawarcie umowy przez spółkę

Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 k.s.h.).