Anna Nowicka-Osuch

Odpowiedzialność spedytora w umowie spedycji

Wszystkie działania podejmowane w ramach umowy spedycji powinna determinować troska spedytora o interes dającego zlecenie. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w ich wyborze.

Podwykonawca w umowie o roboty budowlane

Inwestor - co do zasady - odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, chyba że złożył sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego w umowie o dzieło

Określenie przez strony w umowie o dzieło odpowiednio wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego determinuje określone skutki prawne – w tym możliwość lub brak możliwości podwyższenia takiego wynagrodzenia.

Rękojmia za wady. Czy można modyfikować odpowiedzialność sprzedawcy?

Strony mogą ograniczyć lub wyłączyć zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowie sprzedaży, ale w granicach przewidzianych przez prawo. Ważne jest to z kim zawierana jest taka umowa: z przedsiębiorcą czy konsumentem.

Kto odpowie za nieprawidłowe dane?

Instytucje obowiązane, zobligowane do weryfikacji wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, coraz częściej raportują o stwierdzonych tam nieprawidłowościach. Spółkom, które za to odpowiadają grożą poważne sankcje.

Dodatek zagraniczny zwiększał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Wysokość świadczenia za niewykorzystane dni wypoczynku dla osoby pełniącej służbę dyplomatyczną od 16 czerwca 2021 r. ustala się z pominięciem dodatku zagranicznego. Ale wypłaty za wcześniejsze okresy powinny go uwzględniać.