Katarzyna Płaza

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spoczywa na odpowiednich organach w firmie. W zależności od formy prowadzonej działalności może to być np. walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy, a w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – właściciel.

Różnice w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych według MSR 7 i KSR 1

Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 na poziomie ogólnym jest zgodny z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7. Różnice dotyczą szczegółowych zagadnień. Standard nr 7 odznacza się większym stopniem elastyczności rozwiązań. Nie zawiera też wzoru sprawozdania.