Michał Stawarski

Sąd: Przepisy o szyku rozstawnym były niezgodne z dyrektywą VAT

Podatnik powinien mieć prawo do rozliczenia podatku należnego i naliczonego związanych z importem usług w tym samym okresie rozliczeniowym, nawet jeśli następuje to w terminie późniejszym niż trzy miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

Sąd: Wynagrodzenie za polisę bez podatku u źródła

Usługa ubezpieczenia nie jest świadczeniem o podobnym charakterze do gwarancji w rozumieniu ustawy o CIT.

NSA: Transakcje wewnątrzgrupowe można rozliczyć w ramach PGK

Wydatki poniesione przez spółkę na nabycie od innego członka podatkowej grupy kapitałowej ekspertyz, opinii i usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników badań naukowych, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R.

Korekta cen transferowych: kiedy i na jakich warunkach

W przypadku korekty cen z powodów takich jak upust, rabat, zakres zmiany świadczenia dokonuje się na zasadach ogólnych i nie stanowią one korekt cen transferowych, o których mowa w art. 11e CIT.

Sąd: Nabywca będzie miał te same uprawnienia, co sprzedający

W razie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie sukcesji kupujący nabywa wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki w zakresie VAT. W związku z tym tylko kupujący ma prawo do ewentualnego skorygowania faktur sprzedaży wystawionych przez zbywcę i do obniżenia podstawy opodatkowania.

Jak rozliczyć wydatki na noclegi i legalizację pobytu cudzoziemca

Gdy zleceniodawca zapewni zleceniobiorcy nieodpłatnie noclegi, mimo że nie jest zobligowany do tego przepisami prawa, wartość tego świadczenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z innych nieodpłatnych świadczeń. Nie są nim natomiast wydatki na legalizację pobytu i pracy na terytorium Polski. Poniesione są bowiem w interesie ekonomicznym i prawnym zleceniodawcy.

Świadczenia wzajemne podlegają VAT

Gdy w zamian za udostępnienie przez spółkę powierzchni, sprzętu i urządzeń, dostawca obniża cenę świadczonych przez siebie usług, to zapłatę dla niej stanowi właśnie ta obniżka ceny. Jej świadczenie na rzecz dostawcy jest więc czynnością opodatkowaną jako odpłatne świadczenie usług.

Nabycie wierzytelności niewymagalnej także bez VAT

Transakcji nabycia na własne ryzyko wierzytelności, po cenie niższej od wartości nominalnej, nie można zakwalifikować jako usługi świadczonej przez nabywcę wierzytelności na rzecz zbywcy. W takich okolicznościach cesjonariusz wierzytelności nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od cedenta, ponieważ różnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a ceną ich sprzedaży odzwierciedla ich rzeczywistą ekonomiczną wartość w chwili sprzedaży.

Zbyta wierzytelność może stracić status odpisanej jako nieściągalna

Sprzedaż nieściągalnej wierzytelności może skutkować utratą prawa do jej rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu na tej podstawie. W takim przypadku konieczne może być dokonanie korekty kosztów.

Zapłatę za nabyty utwór ujmuje się w kosztach poprzez odpisy

Stworzenie koncepcji dzieła, określenie specyfikacji danego utworu oraz fakt, że w skład wynagrodzenia dla dostawców wchodziła opłata za udzielenie licencji, nie ma znaczenia dla uznania, czy mamy do czynienia z wytworzeniem czy też nabyciem. W konsekwencji spółka będzie zobowiązana do rozpoznania wartości niematerialnej i prawnej i nie może zaliczyć wypłaconego wynagrodzenia jednorazowo w koszty uzyskania przychodów.