Andrzej Czerniak

Problem zatrudniania w trakcie realizacji zamówień publicznych

Zamawiający może w trakcie realizacji zamówień publicznych żądać oświadczenia pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę czy też innych dokumentów.

Są cztery postanowienia, które są niedopuszczalne

Zamieszczenie zakazanej klauzuli w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może być podstawą do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, na etapie trwania postępowania.

Szacowanie wartości zamówienia – błędy i wątpliwości

Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia wymaga w szczególności uprzedniego dokonania rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia aktualnego poziomu cen rynkowych.