Dominik Świercz

Zawyżenie stawki VAT w sprzedaży konsumenckiej i co dalej

W wyniku niedopatrzenia lub błędnie rozpoznanej podstawy prawnej podatnikom zdarza się zastosować zawyżoną stawkę VAT. Większość sądów zgadza się, że w takim przypadku mają oni prawo skorygować stawkę i kwotę podatku, a w konsekwencji także deklarację podatkową.

Opodatkowanie VAT opłaty za przedwczesne zerwanie umowy

W obiegu prawnym nierzadko spotyka się umowy, w których strony zobowiązują się do zapłacenia jakieś formy opłaty czy rekompensaty za przedterminowe zerwanie umowy. Należy więc rozważyć, czy podatnik VAT, wobec którego zrywana jest umowa, de facto wyświadczy usługę, w zamian za którą otrzyma wynagrodzenie np. w postaci kary umownej.

Kogo można zaprosić na imprezę firmową i odliczyć VAT

Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków poczynionych na organizację imprezy dla danej grupy osób jest jednym z najczęściej pojawiających się pytań w kontekście VAT. Podsumujmy krótko przepisy odnoszące się do tego tematu oraz podejście organów podatkowych.

Jak opodatkować usługi fotograficzne

Jubileusz firmy, konferencja branżowa czy prezentacja nowego produktu, to tylko kilka zdarzeń z życia przedsiębiorstwa, w których nieodzownym będzie skorzystanie z usług profesjonalnego fotografa. Warto wiedzieć, jak takie świadczenie jest opodatkowane na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zwłaszcza, że sprawa ulega lekkiemu zniuansowaniu w odniesieniu do stawek VAT.

Jak opodatkować szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenie i doradztwo BHP

Warto wiedzieć jakimi stawkami jest objęta sprzedaż usług z zakresu szkoleń i doradztwa BHP oraz czy podlegają one zwolnieniu, gdyż pomimo tego, że świadczenie doradztwa czy szkolenia mogą wydawać się czynnościami bardzo podobnymi, to ustawa o VAT przewiduje dla ich sprzedaży zupełnie inne konsekwencji.

Przedłużenie terminu na zwrot podatku naliczonego

Jeżeli podatnik zadeklarował kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a organ podatkowy postanowił przedłużyć termin zwrotu z uwagi na potrzebę dodatkowej weryfikacji rozliczenia, wstrzymanie się ze zwrotem nadwyżki powinno dotyczyć tylko tej części kwoty podatku w stosunku, do której organ podatkowy powziął wątpliwości.

Jak zwolnić z VAT usługi organizacji stażu i praktyk

Przedsiębiorstwa w ramach swojej działalności organizują i przeprowadzają praktyki oraz staże dla osób starających się rozwinąć zawodowo chcących zdobyć niezbędną na rynku pracy doświadczenia, w tym także dla uczniów i studentów. Z drugiej strony firma ma szansę na poznanie potencjalnego kandydata do pracy. Warto w tym wypadku wiedzieć, czy przeprowadzenie takiego szkolenia, a właściwie wyświadczenie usługi szkolenia będzie zwolnione z VAT.

Gdzie opodatkować usługi związane z nieruchomościami

Zakwalifikowanie danej usługi jako świadczenia związanego z nieruchomościami pozwala w sposób prawidłowy rozpoznać miejsce opodatkowania. W przypadku usług międzynarodowych wykonywanych na nieruchomościach może się okazać, iż dana czynność w ogólne nie jest opodatkowana w Polsce.

W razie wątpliwości lepiej wystawić paragon

Jeśli nie ma pewności jaki jest status osoby obdarowanej, przekazanie gadżetu można na wszelki wypadek zaewidencjonować na kasie rejestrującej.

Barter to dwie czynności opodatkowane VAT

W przypadku bezgotówkowej wymiany obaj kontrahenci dokonują na rzecz drugiej strony dostawy towarów bądź świadczą usługi.