Karolina Mnich

Kiedy nabycie etanolu podlega kontroli celno-skarbowej

Przeprowadzając transakcje, których przedmiotem jest alkohol etylowy, należy każdorazowo zweryfikować tryb, w jakim etanol jest nabywany, jego moc objętościową oraz substancje wykorzystane w procesie jego skażenia.

Pakiet SLIM VAT 3 – dodatkowe zobowiązanie

Sankcja będzie miała charakter zindywidualizowany i nakładana będzie w wysokości adekwatnej do danego przypadku, a nie – jak obecnie – w sztywnej wysokości.

Pakiet SLIM VAT 3 – dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W ramach kolejnego pakietu zmian w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, do ustawy o tym podatku zaimplementowany zostanie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowe zasady nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych

Można już odliczać dni do wielkiej zmiany przepisów akcyzowych. Od 13 lutego 2023 r. nabycia wewnątrzwspólnotowe większości wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywać się będą na nowych zasadach.

Jakie obowiązki podatkowe ma firma, gdy szef sprzedaje podwładnemu komputer

Zanim ustalimy, czy sprzedaż środka trwałego podlega zaewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej, sprawdźmy formę zatrudnienia kupującego. Dużo od niej zależy.

Obowiązki akcyzowe zarejestrowanego wysyłającego

Wprowadzenie na terytorium kraju w celu dalszej odsprzedaży wyrobów akcyzowych będzie wiązało się dla zarejestrowanego wysyłającego z koniecznością wypełnienia określonych formalności akcyzowych, które opisane zostały poniżej.

Kto odpowiada za ubytki wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia

Odpowiedzialność za wyroby akcyzowe, a tym samym i za ewentualne powstałe w związku z ich transportem ubytki ponosi podmiot prowadzący skład podatkowy, z którego wyroby te są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jaki VAT dla usługi transportowej świadczonej przez podwykonawcę

Organy podatkowe przyjmują, że zerowa stawka podatku znajdzie zastosowanie jedynie do tej usługi, której numer faktury został wprost wskazany na dokumencie SAD. Spełnienie takiego wymogu przez podwykonawcę zwykle nie jest możliwe.

Wewnętrzne rozliczenia pomiędzy konsorcjantami bez VAT

Czynności wykonywane w związku z realizacja wspólnego przedsięwzięcia mają charakter organizacyjno-techniczny i jako takie nie stanowią świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy magazynowanie pozbawi zarejestrowanego odbiorcę zerowej stawki akcyzy

Czasowe przechowywanie wyrobów akcyzowych w magazynie zarejestrowanego odbiorcy przed ich dostarczeniem do zużywającego je podmiotu gospodarczego nie stanowi naruszenia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego.