Karolina Mnich

Obowiązki akcyzowe zarejestrowanego wysyłającego

Wprowadzenie na terytorium kraju w celu dalszej odsprzedaży wyrobów akcyzowych będzie wiązało się dla zarejestrowanego wysyłającego z koniecznością wypełnienia określonych formalności akcyzowych, które opisane zostały poniżej.

Kto odpowiada za ubytki wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia

Odpowiedzialność za wyroby akcyzowe, a tym samym i za ewentualne powstałe w związku z ich transportem ubytki ponosi podmiot prowadzący skład podatkowy, z którego wyroby te są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jaki VAT dla usługi transportowej świadczonej przez podwykonawcę

Organy podatkowe przyjmują, że zerowa stawka podatku znajdzie zastosowanie jedynie do tej usługi, której numer faktury został wprost wskazany na dokumencie SAD. Spełnienie takiego wymogu przez podwykonawcę zwykle nie jest możliwe.

Wewnętrzne rozliczenia pomiędzy konsorcjantami bez VAT

Czynności wykonywane w związku z realizacja wspólnego przedsięwzięcia mają charakter organizacyjno-techniczny i jako takie nie stanowią świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy magazynowanie pozbawi zarejestrowanego odbiorcę zerowej stawki akcyzy

Czasowe przechowywanie wyrobów akcyzowych w magazynie zarejestrowanego odbiorcy przed ich dostarczeniem do zużywającego je podmiotu gospodarczego nie stanowi naruszenia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego.

Zwolnienie z akcyzy importu wyrobów zawierających skażony etanol

Zwolnienie z podatku akcyzowego skażonego alkoholu etylowego nabytego w drodze importu może następować zarówno na podstawie rozporządzenia unijnego jak i przepisów krajowych.

Korekta przed fizycznym zwrotem nadpłaconej zaliczki

Przy wystawianiu korekt do faktur zaliczkowych pojawia się wątpliwość, czy powinien mu towarzyszyć fizyczny zwrot otrzymanej zaliczki.

Akcyza: kto powinien składać kwartalne deklaracje

Co do zasady, podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych, dokonując czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego zyskują status podatnika a wraz z nim zostają zobowiązane do wypełnienia szeregu obowiązków formalnych.