Aneta Serowik

Czy pełniący funkcję publiczną straci stanowisko, gdy jego małżonek prowadzi biznes?

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należy pozbawić możliwości pełnienia funkcji publicznej osobę, jeśli jej małżonek będący wspólnikiem lub akcjonariuszem posiada pakiet akcji lub udziałów w spółce, stanowiący więcej niż 10 proc. jej kapitału zakładowego, a małżonków łączy wspólność majątkowa małżeńska. Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy przepis będący podstawą tego orzeczenia jest zgodny z konstytucją.

Sprzedaż udziałów w spółce – świadczenia w umowie przedwstępnej

Strony w umowie przedwstępnej sprzedaży udziałów mogą umówić się, że zanim dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, sprzedający podejmie określone świadczenia na rzecz kupującego. W przypadku niewykonania przez sprzedającego tych czynności, nabywcy powinno przysługiwać roszczenie odszkodowawcze, roszczenie o nakazanie wykonania wskazanych czynności oraz możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem wydania wyroku zastępującego oświadczenie woli w postaci umowy przyrzeczonej.

Od października 2023 r. wyższe kary za przestępstwa gospodarcze

Radykalnie wzrasta ryzyko prowadzenia działalności przez menagerów i kar za przestępstwa gospodarcze. Jeśli wysokość szkody przekroczy 10 mln zł, zagrożenie karą pozbawienia wolności wyniesie od 5 do 25 lat. Wniosek o ściganie za wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej będą mogli złożyć jej wspólnicy lub akcjonariusze.

Otwarcie walnego zgromadzenia – jak uniknąć nieprawidłowości

Błędy poczynione na początku walnego zgromadzenia mogą prowadzić do nieważności uchwał lub narazić członków organów na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Ustalenie istnienia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy niedopuszczalne

Niezaprotokołowanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako podjętej oznacza jej niepodjęcie – uznał Sąd Najwyższy.

Sankcja ubezgłośnienia. Chaos w spółkach publicznych

Akcjonariusze spółki publicznej muszą być niezwłocznie poinformowani o zmianie siły głosów na walnym zgromadzeniu. Spóźnione poinformowanie rynku nie przywróci prawa głosu akcjonariuszowi, który uchybił terminowi ustawowemu.