Paula Lewicka

Kontrole budowlane – prawa i obowiązki przedsiębiorców

Udaremnianie i utrudnianie czynności organów nadzoru budowlanego podlega karze, nawet do roku pozbawienia wolności.

Uproszczona procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom podejmowanie działalności nierolniczej w budynkach zagrodowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Dla takich przypadków przewidziano w nowelizacji uproszoną procedurę.