Patrycja Mikuła

Funkcja ochronna wierzycieli

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualizują poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych.

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności zarządu

Sprawozdanie z działalności jednostki jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, nie stanowi jego integralnej części, a jedynie uzupełnienie informacji z punktu widzenia funkcjonowania jednostki. Obowiązek jego sporządzenia spoczywa na kierowniku jednostki.

Inwentaryzację można zlecić zewnętrznemu podmiotowi

Czynności rachunkowe zmierzające do sporządzenia spisu z natury mogą być przeprowadzone w jednostce własnymi siłami, z pomocą innych osób albo przez wyspecjalizowaną firmę. Celem jest zawsze ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu finansowym

Pomyłki w sprawozdaniu wynikają najczęściej z uchybień mających miejsce w momencie jego sporządzania, jak również z nieprawidłowości powstałych na etapie rejestracji zdarzeń gospodarczych i stosowanych w przedsiębiorstwie zasad rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe – sankcje za niedopełnienie obowiązków

Prawidłowa i terminowa realizacja obowiązków związanych z podpisaniem, badaniem i złożeniem sprawozdania finansowego pozwala na uniknięcie dotkliwych kar.

Wyniki inwentaryzacji muszą być rozliczone

Ujawnione w toku inwentaryzacji rozbieżności między stanem rzeczywistym a wykazanym w ewidencji należy wyjaśnić i rozliczyć, co jest procesem złożonym, często praco- i czasochłonnym, wymagającym zaangażowania wielu osób.

E-arkusze spisowe – dozwolone czy zabronione

Czysty formularz do wypełnienia jest najlepszą formą elektronicznego arkusza. Nie pozwala bowiem na automatyczne dokonywanie przeliczeń i zestawianie różnic majątkowych, co mogłoby negatywnie wpłynąć na poprawność dowodu księgowego.