Magdalena Gerej

Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych jest dopuszczalna

Podatnik może obniżyć stawki amortyzacji za ubiegłe lata podatkowe, które nie uległy przedawnieniu, w stosunku do środków trwałych, dla których przyjęto metodę amortyzacji liniowej.

Transakcja to nie tylko kupno i sprzedaż

Nieodpłatne poręczenie udzielone przez podmiot powiązany stanowi transakcję w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

NSA: Pośrednictwo agentów sprzedaży nie jest podobne do usług reklamy

Wydatki na usługi agentów polegające na wyszukiwaniu potencjalnych klientów i pośredniczeniu w zawieraniu umów nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów.

Własne zaplecze decyduje o stałym miejscu prowadzenia działalności

Aby można było mówić o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zagranicznego podmiotu w Polsce, musi on posiadać na terenie kraju odpowiednie zasoby personalne i techniczne, nad którym sprawuje kontrolę.