Justyna Pilśnik

Nie da się szybko zakończyć kontraktu, gdy stroną jest upadły

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Podobne zasady dotyczą postępowań restrukturyzacyjnych.

Prawo dostępu wspólnika do dokumentów spółki z o.o.

Każdy wspólnik, niezależnie od tego czy posiada 1 czy 99 proc. udziałów ma prawo do indywidualnej kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady, za wspólnika uważana jest osoba wpisana do księgi udziałów, którą prowadzi zarząd spółki.

Jak wierzyciel może bronić się przed nieuczciwym kontrahentem?

Dłużnicy, by utrudnić wierzycielom dochodzenie roszczeń, nierzadko uciekają z majątkiem poprzez: przekaz, potrącenie, zgodny podział majątku, podział spółki. Czy pokrzywdzony tymi czynnościami może podważyć je na drodze sądowej?

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

19 września 2021 roku wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona możliwość sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej, obok dotychczasowej formy sprzedaży – tradycyjnego przetargu.