Kinga Polewka-Włoch

Tworząc regulamin pracy zdalnej warto wyjść poza minimum

Aby dokument regulujący zasady home office był jak najbardziej funkcjonalny dla pracodawcy i pracowników, powinien obejmować także inne zagadnienia niż przewidziane nowelizacją kodeksu pracy.

Związki nie mogą dochodzić unieważnienia firmowego aktu

Związek zawodowy nie ma roszczenia o unieważnienie przez sąd powszechny decyzji zarządu spółki (pracodawcy) w sprawie ustalenia regulaminu zakładowych świadczeń socjalnych.

Zakaz konkurencji wynika także z ogólnych obowiązków

Obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej mieści się rodzajowo w obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, o którym mowa w art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy. Obowiązek ten należy do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych.

Ochrona działaczy związkowych nie jest nieograniczona

Prawo działacza związkowego do ochrony trwałości stosunku pracy nie ma charakteru bezwzględnego. Zindywidualizowane okoliczności sprawy mogą uzasadniać oddalenie powództwa pracownika o przywrócenie do pracy i zasądzenie w to miejsce odszkodowania, a w wyjątkowych wypadkach oddalenie powództwa w całości. Podstawą tego rodzaju orzeczeń jest art. 4771 k.p.c. w związku z art. 8 k.p. Innymi słowy, ochrona związkowa nie może służyć wyłącznie uniemożliwieniu pracodawcy zasadnego rozwiązania umowy o pracę, gdy owa zasadność dotyczy postawy pracownika, bez związku z wykonywaniem zadań związkowych. Celem ochrony stosunku pracy działacza jest przede wszystkim zagwarantowanie mu niezależności w wypełnianiu funkcji.

Nawet próba kradzieży uzasadnia dyscyplinarkę

Kradzież mienia pracodawcy czy jej usiłowanie jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, niezależnie od tego, czy ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo, czy wykroczenie. Pogląd ten należy uznać za aktualny w odniesieniu do innych niż przywłaszczenie. Co więcej – uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy może być także zawinione działanie pracownika powodujące samo zagrożenie interesów pracodawcy. Interesu pracodawcy nie można bowiem sprowadzać do szkód majątkowych oraz interesu materialnego. Pojęcie to obejmuje także elementy niematerialne, jak np. dyscyplina pracy czy poszanowanie przez pracowników majątku pracodawcy.

Zmiana płacy za podróż służbową nie zawsze wymaga formalności

Nie zachodzi powinność dokonania wypowiedzenia zmieniającego w sytuacji, gdy pracodawca koryguje poszczególne składniki wchodzące w skład należności z tytułu podróży służbowej, zachowując ich dolne granice, lecz nadal wypłaca pracownikowi nominalnie pierwotnie uzgodnioną kwotę.

Chroniony związkowiec nie zawsze wróci do pracy

Dopuszczalne jest oddalenie roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Intencją ustawodawcy jest, aby ta ochrona nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju.

Etat członka zarządu nie wygaśnie wraz z funkcją - wyrok Sądu Najwyższego

Co do zasady ustanie stosunku korporacyjnego nie prowadzi do automatycznego ustania stosunku pracy. Do jego rozwiązania konieczne jest podjęcie dodatkowych czynności.