Patryk Kozieł

Work-life balance: Uprawnienia rodziców i ochrona umów w okresie przejściowym

Po wdrożeniu dyrektyw work-life balance i przejrzystych warunków pracy nie w każdym przypadku przepisy zaczną działać od razu. W pewnych sytuacjach trzeba stosować wcześniej obowiązujące zasady.

Odprawa za odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego jedynie wyjątkowo

Rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, następujące w wyniku odmowy pracownika przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, może być uznane za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli z porównania dotychczasowych i proponowanych warunków wynika, że ich przyjęcie prowadziłoby do poważnych zmian na niekorzyść pracownika. W konsekwencji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. W takiej bowiem sytuacji rozwiązanie stosunku pracy jest wprawdzie bezpośrednio skutkiem odmowy pracownika przyjęcia proponowanych warunków, lecz jego istotną przyczynę stanowi działanie pracodawcy zmierzające do poważnego pogorszenia warunków pracy lub płacy.

SN: Ochrona związkowa nie gwarantuje bezkarności dyscyplinarnej

W doktrynie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmowana jest dopuszczalność oddalenia roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Od dawna twierdzi się bowiem, że intencją ustawodawcy jest, aby ochrona ta nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju. Także w wielu orzeczeniach Sąd Najwyższy przyjmował, że działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania tej funkcji.

Źródło sfinansowania świątecznych upominków ma znaczenie

W zależności od tego, czy bony, paczki bądź spotkania opłatkowe pracodawca opłacił ze środków obrotowych, czy z funduszu socjalnego, inne są zasady ich przyznawania oraz skutki podatkowo-składkowe.

Czas na dyscyplinarkę biegnie dopiero, gdy wiadomość dotrze do osoby decyzyjnej

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że przewidziany w art. 52 § 2 kodeksu pracy termin zaczyna biec od dnia, w którym osoba upoważniona do rozwiązania stosunku pracy albo inna osoba należąca – w świetle schematu organizacyjnego – do kierownictwa zakładu pracy uzyskała wiadomość o takim postępowaniu pracownika, które uzasadnia zastosowanie wobec niego konsekwencji prawnych w postaci rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. […] Oznacza to, że termin zacznie biec od chwili, gdy – obiektywnie mierząc – stan wtajemniczenia zatrudniającego pozwala mu na ocenę co do ziszczenia się warunków zawartych w zwrocie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”.

L4 w dniu wypowiedzenia wysłanego e-mailem nie uchroni przed zwolnieniem

Powstanie zdarzeń uzasadniających ochronę już po wypowiedzeniu umowy nie stanowi przeszkody do rozwiązania stosunku pracy, chociażby przesłanki tej ochrony istniały w dniu złożenia oświadczenia lub w dniu rozpoczęcia się ustawowego okresu wypowiedzenia – wynika z jednego z wyroków Sądu Najwyższego