Patryk Kozieł

Z liczbą przyczyn rozwiązania umowy o pracę nie warto przesadzać

Praktyką życia prawnego w stosunkach pracy staje się uzasadnianie wypowiedzenia (czy innych form rozwiązania umowy) nie jedną, lecz całą gamą przyczyn.

Urzędy niesłusznie żądają zwrotu pomocy z tarcz antycovidowych

Przedsiębiorcy masowo otrzymują żądanie zwrotu wsparcia, z którego skorzystali w czasie pandemii. To skutek błędnej interpretacji przepisów oraz ignorowania orzecznictwa sądów przez urzędników.

Presja to nie groźba

Samo przedstawienie pracownikowi informacji o zwolnieniu nie będzie stanowić groźby bezprawnej.

Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców – nowe informacje z ministerstwa

Pojawienie się na stronie Rządowego Centrum Legislacji założeń projektu tzw. „wakacji od składek” wzbudziło szerokie zainteresowanie. Planowo projekt ustawy ma pojawić się w I kwartale 2024 r. Taka informacja widnieje w opublikowanych założeniach. Została ona również potwierdzona w nowym komunikacie zgodnie z którym projekt ma pojawić się w Sejmie w marcu 2024 r. Docelowo przepisy miałyby zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Celem projektowanego rozwiązania jest zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych związanych z prowadzoną działalnością. Decyzja o jego wprowadzeniu stanowi natomiast odpowiedź na rosnącą liczbę zawieszanych i zamykanych działalności, której źródłem są właśnie obciążenia przedsiębiorców w ostatnich latach.

Przy wypowiedzeniu zmieniającym mniej rygorystyczne kryteria

Ocena zasadności wypowiedzenia powinna być dokonywana także z uwzględnieniem słusznych interesów pracodawcy, a nie tylko okoliczności leżących po stronie pracownika. Pracodawca miał wybór między wypowiedzeniem definitywnym a wypowiedzeniem zmieniającym. Zastosował on wypowiedzenie zmieniające będące środkiem mniej dolegliwym dla powódki. Nie należy bowiem tracić z pola widzenia faktu, iż odwołanie może uzasadniać wypowiedzenie definitywne, w związku z czym, aby nie zniechęcać pracodawców do stosowania w jego miejsce wypowiedzenia zmieniającego, nie można stawiać przed nimi zbyt wysokich wymagań w odniesieniu do proponowanej pracownikowi pracy i wysokości wynagrodzenia.

Sąd: Choroba nie zwalnia ze współpracy z szefem i zespołem

W rozpoznawanej sprawie liczne nieobecności w pracy spowodowane chorobą pociągały za sobą dezorganizację działalności pracodawcy.

Work-life balance: Uprawnienia rodziców i ochrona umów w okresie przejściowym

Po wdrożeniu dyrektyw work-life balance i przejrzystych warunków pracy nie w każdym przypadku przepisy zaczną działać od razu. W pewnych sytuacjach trzeba stosować wcześniej obowiązujące zasady.

Odprawa za odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego jedynie wyjątkowo

Rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, następujące w wyniku odmowy pracownika przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, może być uznane za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli z porównania dotychczasowych i proponowanych warunków wynika, że ich przyjęcie prowadziłoby do poważnych zmian na niekorzyść pracownika. W konsekwencji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. W takiej bowiem sytuacji rozwiązanie stosunku pracy jest wprawdzie bezpośrednio skutkiem odmowy pracownika przyjęcia proponowanych warunków, lecz jego istotną przyczynę stanowi działanie pracodawcy zmierzające do poważnego pogorszenia warunków pracy lub płacy.

SN: Ochrona związkowa nie gwarantuje bezkarności dyscyplinarnej

W doktrynie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmowana jest dopuszczalność oddalenia roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Od dawna twierdzi się bowiem, że intencją ustawodawcy jest, aby ochrona ta nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju. Także w wielu orzeczeniach Sąd Najwyższy przyjmował, że działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania tej funkcji.

Źródło sfinansowania świątecznych upominków ma znaczenie

W zależności od tego, czy bony, paczki bądź spotkania opłatkowe pracodawca opłacił ze środków obrotowych, czy z funduszu socjalnego, inne są zasady ich przyznawania oraz skutki podatkowo-składkowe.