Barbara Kolimeczkow

Zaświadczenie A-1 nie przesądza o kwalifikacji wyjazdu

Poświadczenie ZUS o kontynuacji polskich ubezpieczeń trzeba uzyskać zarówno w przypadku wysyłania pracownika w zagraniczną podróż służbową, jak i oddelegowania go do czasowego wykonywania pracy za granicą. Od kwalifikacji wyjazdu zależy natomiast podstawa składek.

Praca zdalna z kraju trzeciego czasem z podwójnymi składkami

Konsekwencje ubezpieczeniowe związane z wykonywaniem pracy zdalnej z kraju pozaunijnego zależą od tego, czy pracownik wykonuje obowiązki w państwie, z którym Polska podpisała umowę bilateralną w tym zakresie.

Pracę zdalną z zagranicy trzeba rozliczać jak delegowanie

Jeżeli pracownik chce świadczyć pracę w formie zdalnej z innego kraju i uzyska na to zgodę pracodawcy, do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jako oddelegowany.

Pracownik zdalny wyręczy swojego zagranicznego pracodawcę

Polski rezydent podatkowy, który z Polski świadczy pracę dla zagranicznej firmy, sam musi naliczać i wpłacać zaliczki PIT oraz złożyć zeznanie roczne. Może także przejąć rolę płatnika składek.

Praca zdalna w Polsce dla zagranicznego pracodawcy

Dla umowy o pracę zawartej między zagraniczną firmą a osobą pracującą w Polsce wolno wybrać przepisy prawa kraju pracodawcy. Może się to jednak wiązać z dodatkowymi kosztami i ryzykiem.

Świadczenia dla pracujących zdalnie bez składek i podatku

Ryczałt czy ekwiwalent miesięczny przyznany pracownikowi na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej, do której został skierowany na podstawie ustawy Covid, nie podlegają podatkowi PIT ani składkom na ZUS.

Zagraniczna podróż służbowa – z zaświadczeniem A1 czy bez

Polskie sądy uznają, że wydanie zaświadczenia A1 pracownikowi wysyłanemu w krótkotrwałą podróż zagraniczną oznacza, że ten wyjazd jest delegowaniem. To niezgodne ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.