Aleksandra Deska

Czym są zobowiązania podatkowe

Istnieją dwa sposoby powstawania zobowiązania podatkowego – z mocy prawa lub w drodze decyzji organu podatkowego. Istota stosunku zobowiązaniowego sprowadza się do tego, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Kiedy stosować podatek odroczony

Podatek dochodowy wpływa w sposób znaczący na osiągany przez spółkę wynik finansowy netto. Należny podatek od osób prawnych obliczany jest na koniec roku obrotowego i prezentowany w rachunku zysków i strat.