Lidia Szczęsna

Dotacje na start-upy: co m wiedzieć beneficjent unijnych środków

Korekta finansowa ma charakter wyrównawczy i nie powinna być stosowana jako środek represyjny.

Dofinansowanie unijne: Jak nie stracić pieniędzy od Unii Europejskiej

Szczególnie dotkliwa dla przedsiębiorcy-beneficjenta może okazać się konieczność zwrotu odsetek jak dla zaległości podatkowych od zwracanych pieniędzy. Jak tego uniknąć?

Zamówienia publiczne placówek naukowych

Prawo zamówień publicznych przewiduje pewne preferencje dla działalności badawczo-rozwojowej. Jakie one są i czy planowana jest ich zmiana

Zamówienia publiczne w zakresie badań naukowych

Istnienie tylko jednego wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia musi być oczywiste, wynikać z obiektywnych, niebudzących wątpliwości faktów, nie zaś tylko z subiektywnego przekonania strony zamawiającej

Zamówienia publiczne: Czy firma musi mieć odpowiedni kod PKD w rejestrze

W projektach unijnych obowiązuje zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem

Zamówienia publiczne: wpis do ewidencji nie rozstrzyga o profilu firmy

Nie można utożsamiać warunku posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności z zakresem działalności uwidocznionej w stosownej ewidencji prowadzonej dla danego typu wykonawcy

Zamówienia publiczne: jak się bronić przed zarzutami o nieodpowiedni kod PKD

Organy kontrolujące beneficjentów często zgłaszają swoje zastrzeżenia na temat udzielenia zamówienia podmiotowi formalnie niewykonującemu danego rodzaju działalności. Jak się więc bronić przed takimi zarzutami?

Czy warto zapoznać się z protokołem z postępowania przetargowego

Za naruszenie zasady jawności należy uznać decyzję zamawiającego o odmowie udostępnienia załączników do dokumentów z przetargu podmiotowi, który nie jest wykonawcą lub osobie, która nie posiada stosownego upoważnienia

Kiedy przedsiębiorca może się odwołać od negatywnego wyniku procedury odwoławczej

Przedsiębiorca może wnieść skargę do sądu administracyjnego po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej dotyczącej wniosku konkursowego na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego.

Dotacje UE: Jak nie stracić unijnych pieniędzy

Przedsiębiorcy mogą się bronić, gdy otrzymają decyzję zmniejszającą wysokość dofinansowania