Aleksandra Kasińska

Optymalizacja a status wspólnika

Spółki komandytowo-akcyjne, których akcjonariuszami są osoby fizyczne, mogły przyjąć jako swój rok obrotowy okres inny niż odpowiadający kalendarzowemu i przedłużyć status podmiotu transparentnego podatkowo do 1 listopada 2015 r.

Konwersja wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym spółki

Konwersja wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. każdorazowo będzie stanowiła wniesienie do niej wkładu niepieniężnego.

Likwidacja spółki osobowej a przychód wspólnika

Wypłata wspólnikowi środków finansowych z tytułu likwidacji spółki osobowej nie skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu. Nawet jeśli otrzymał kwotę, która przewyższa jego udział w zyskach.

Wiele tegorocznych wyroków mocno zaskoczyło podatników

Wiele tegorocznych wyroków mocno zaskoczyło podatników.

PIT i CIT: Odsetki od umowy pożyczki dla spółki osobowej a koszty uzyskania przychodów

Pożyczki są często udzielane spółkom przez ich udziałowców. Taka forma pozyskania kapitału może jednak nieść za sobą niekorzystne skutki w zakresie rozliczenia odsetek płaconych w związku z zadłużeniem.