Tomasz Wieczorek

Kiedy bank rozliczy sprzedaż portfela złych długów

Skoro uregulowanie należności przez fundusz sekurytyzacyjny nastąpi przed zbyciem prawa majątkowego zabezpieczonego hipoteką, to z datą zapłaty powinny zostać rozpoznane skutki podatkowe z tytułu zawartej umowy, pomimo braku wpisu do księgi wieczystej.

Bez akcyzy od gazu zużytego przy obróbce metali

Cynkowanie ogniowe jest obróbką metali, przez co należy je zakwalifikować do procesów metalurgicznych. Oznacza to, że gaz wykorzystywany w tym procesie będzie podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego.

PIT i CIT a leasing: sprzęt komputerowy nie jest urządzeniem przemysłowym

Notebooki, komputery stacjonarne i serwery będące przedmiotem umowy leasingu nie wchodzą w zakres pojęcia „urządzenie przemysłowe". W konsekwencji wypłacane z tytułu rat leasingowych wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Ujmowanie na fakturach VAT świadczeń złożonych

Faktura jest dokumentem wtórnym wobec samej transakcji. Powinna ona potwierdzać zrealizowanie określonych czynności, a nie decydować o sposobie ich opodatkowania. Nie ma przeszkód, aby elementy usługi złożonej (sprzedaż towarów oraz ich transport) były wykazywane w odrębnych pozycjach.

SSE: czy korzystanie z działalności kooperantów oznacza utratę zwolnienia

Zwolnieniu podatkowemu z tytułu prowadzenia firmy na obszarze SSE podlegają nie tylko przychody i koszty będące bezpośrednim wynikiem działalności w tej strefie, ale także dotyczące każdej innej działalności pomocniczej niezbędnej do jej prowadzenia.

Cash pooling a polskie przepisy o cenach transferowych

W związku z uczestnictwem w umowie o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej nie wystąpi obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy od CIT.