Piotr Furmaga

Tauron inwestuje w ciepło

Największa spółka ciepłownicza na południu Polski pozostaje w Grupie Tauron. Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalnym scenariuszem dalszego rozwoju tego segmentu będzie konsekwentna transformacja źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe.

Specjalna Strefa Rewitalizacji: Są skutki uchwały o terenie zdegradowanym

Jeśli w ramach obszaru rewitalizacji na wniosek gminy zostanie utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji, to gminie z mocy prawa będzie przysługiwać prawo pierwokupu nieruchomości znajdujących się w niej.

Przymusowa rozdzielność majątkowa metodą na dłużnika

Jeśli wyrok sądu ustanawiający rozdzielność jest prawomocny, dalszym krokiem wierzyciela powinno być zajęcie przysługującego dłużnikowi prawa do podziału majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Wynagrodzenie pełnomocnika gdy jest wielu współuczestników formalnych postępowania

Korzystanie przez współuczestników formalnych z usług tego samego pełnomocnika nie oznacza, że przysługują im koszty postępowania obejmujące wynagrodzenie wyłącznie jednego pełnomocnika. Wręcz przeciwnie, co do zasady każdy ze współuczestników formalnych ma prawo domagać się kosztów procesu w pełnej wysokości.