Agnieszka Matusiak

Kiedy uchylenie zakazu zawarcia umowy jest możliwe

W orzecznictwie KIO podkreśla się, że zbyt późne wszczęcie postępowania nie może usprawiedliwiać skorzystania z wyjątkowej, na gruncie prawa zamówień publicznych instytucji, jaką jest możliwość zawarcia umowy za zgodą KIO przed rozpoznaniem odwołania.

Gwarancja bankowa: wniesienie wadium w przypadku konsorcjum

Wniesienie wadium jest prawidłowe, jeżeli daje zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego zatrzymanie. Jak to jest w przypadku konsorcjum?