Małgorzata Breda

Czy wniesienie aportu do spółki przez jej wspólników podlega PCC?

Pogląd o braku opodatkowania wkładów niepieniężnych ma mocne oparcie w orzecznictwie NSA. W związku z tym podatnicy mają podstawy, żeby w takim przypadku nie uiszczać daniny albo występować o jej zwrot, jeśli została już zapłacona.

Kompensata należności a zwrot VAT w ciągu 25 dni

Przedsiębiorca dostanie z urzędu skarbowego zwrot podatku w ciągu 25 dni, jeśli opłaci faktury będące podstawą rozliczeń. Nie ma zgody fiskusa i sądów co do tego, czy może to nastąpić w formie potrącenia wzajemnych należności.

PCC: Sprzedaż rzeczy za granicą może być opodatkowana w Polsce

Zbycie towarów znajdujących się poza Polską będzie opodatkowane w kraju, jeśli nabywca ma tu miejsce zamieszkania lub siedzibę i tutaj zostanie zawarta umowa między stronami transakcji.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT

Zapłata odszkodowania za zajmowanie obiektu bez zgody właściciela nie jest należnością za usługę. Gdy jednak odbywa się za jego cichą zgodą, opłaty należy uznać za wynagrodzenie i czynność powinna zostać opodatkowana.

Wyłączenie z VAT także przy wykluczeniu zobowiązań

Kwestia przejścia na nabywcę długów i obowiązków zbywcy nie decyduje o tym, czy mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy zbioru poszczególnych składników majątkowych.

Opłata targowa - pobór jest opodatkowany VAT

Spółka, która zostaje przez gminę wyznaczona do poboru daniny od osób handlujących na targowiskach, świadczy z tego tytułu usługę i powinna rozliczać podatek od towarów i usług.

VAT i PCC: jak rozliczyć konwersję pożyczki na kapitał spółki

Gdy spółka będąca dłużnikiem z tytułu otrzymanej pożyczki spełnia zobowiązanie przez wydanie wierzycielowi udziałów lub akcji, jest to czynność, która nie podlega VAT. Nie jest także obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Usługi assistance bez VAT

Czynności pomocnicze związane z likwidacją szkód stanowiące odrębną całość, właściwe i niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej oraz niebędące elementem pośrednictwa są zwolnione od VAT.

Działka rolna zwolniona z VAT

Sprzedaż niezabudowanego gruntu, który w momencie zbycia nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy, jest zwolniona z VAT.

Udostępnienie pomieszczeń wykonawcy bez VAT

Gdy zlecający zezwoli usługodawcy na korzystanie ze składnika majątku w celu wykorzystania go do realizacji łączącej ich umowy, nie świadczy ani usługi odpłatnej, ani nieodpłatnej. W konsekwencji taka czynność nie podlega opodatkowaniu.