Łukasz Beresiński

Doradca restrukturyzacyjny - niezależny ekspert

Doradca powinien być przede wszystkim niezależnym ekspertem, który czuwa nad zgodnym z prawem przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego – prawidłowym zarówno w kontekście skuteczności podejmowanych działań sanacyjnych, jak i z punktu widzenia ochrony interesów wierzycieli.

Wierzyciele mogą wpływać na kształt postępowania restrukturyzacyjnego

Nowe przepisy dają wierzycielom instrumenty wpływania na kształt postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak funkcjonowanie wielu z nich możliwe jest jedynie przy założeniu aktywnej postawy wierzycieli.

Restrukturyzacja: propozycje układowe dla wierzycieli składa dłużnik

Propozycje układowe dla wierzycieli składa przede wszystkim sam dłużnik. Powinny one określać sposób restrukturyzacji jego zobowiązań, które mogą obejmować odroczenie terminu ich wykonania, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości długu, konwersję na udziały lub akcje, zmianę zabezpieczeń.

Nowe prawo restrukturyzacyjne z perspektywy dłużnika i wierzyciela

Wybór trybu postępowania restrukturyzacyjnego ustawodawca pozostawił dłużnikowi. To w jego gestii jest zainicjowanie sprawy w celu zawarcia układu z wierzycielami.

Upadłość nie musi kończyć się likwidacją

Prawie 85 proc. upadłości w Polsce kończyło się likwidacją przedsiębiorstwa dłużnika. Nowe prawo ma to zmienić.