Wiesław Piesio

Matki i delegowani pod szczególną ochroną prawa pracy

Gdyby szef rozwiązał umowę pracownicy na urlopie macierzyńskim, ma ona prawo odwołać się do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie na etat z zachowaniem wynagrodzenia za cały czas bez zatrudnienia.

Inspekcja Pracy radzi: nadmiar obowiązków a nadgodziny

Praca zmianowa nie wpływa na roszczenia podwładnego z racji zatrudnienia w systemie zadaniowego czasu pracy. To rozwiązanie w każdym przypadku powinno być korzystne dla obu stron stosunku pracy.

Kto może pracować w święto

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, np. cukiernię, stację benzynową lub aptekę może w święta pracować. Nie wynika to jednak wprost z przepisów, ale interpretacji inspekcji pracy.

Inspekcja pracy skontroluje pracodawców, umowy i informacje

Skargę na działalność pracodawcy kieruje się do okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę firmy. Nie może być ona anonimowa i pozbawiona adresu zakładu.

Emerytura dla seniora po ustaniu zatrudnienia

Emerytura przyznana przez ZUS z urzędu, gdy ubezpieczony nadal jest na etacie, nie daje mu prawa do żądania odprawy emerytalnej. Taka osoba nie spełnia wymogu ustania stosunku pracy.

Z wydaniem świadectwa pracy nie wolno zwlekać

Jeśli pracodawca nie wydaje dokumentu potwierdzającego przebieg zatrudnienia, pracownik może wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpić do sądu z powództwem przeciwko niemu.

Urlop rodzicielski a zakaz wykonywania w tym czasie pracy

Osoby korzystającej z urlopu rodzicielskiego nie obowiązuje zakaz wykonywania w tym czasie pracy. Złożenie wniosku o urlop wychowawczy lub o obniżenie etatu może zaś nie wystarczyć do zachowania posady.